Т?ра?ты даму дегеніміз не экология

 

 

 

 

«Sustainable development» - сзн маынасы? С) траты даму.8. Абиотикалы факторлар тр азаны дамуы мен таралуына сер ететн бейорганикалы орта факторларыны жиыны ( температура, жары, ысым, ылал т б Саба?ты? та?ырыбы: «Экология дегенмз не?» Ма?саты: О?ушыларды таби?атты аялау?а, с?юге ж?не оны ?ор?ау?а баули отырып, экологиялы? блмдерн ке?ейту. 23 Апр 2014.2. Е алаш «экология» деген сзд пайдаланан Генрих Дэвид Гюро.328 б. Предыдущая 5 6 7 8 91011 12 13 14 Следующая .Экология - грект (oikos - й, тра, мекен жне logos — ылым), азаша тр азаларды тршлк ететн ортасы мен арым-атынасын зерттейтн ылым деген маына беред. Траты даму концепциясыны негзнде оам мрн ш бр-брмен байланысты аймаы жатыр экономика, экология, леуметтк процесстер.Адам дамуы концепциясы адам леуметтк-экономикалы дамуды бастапы жне соы пункт балып табылады деген фактн птаудан Экология грекше oicos - мекен, й жне logos- ылым деген ымды блдред.Экологиялы фактор дегенмз - аза беймдеушлк реакциялар, не адаптациялар арылы жауап беретн оршаан ортаны кез келген элемент немесе жадайы. 1-дрс. Экология жне траты даму » пн бойынша. Аут экология деген не . 6. Бл салаа «биологиялы айта рлеуд» (ХVIII-XIX .) кптеген лы айраткерлер де з лесн осты. В) температура. Size: 0.97 Mb. 7. 2. 9.

ПОК оытушыа арналан пнн оу жмыс бадарламасы «Экология жне траты даму» пнн оу-дстемелк кешен ЭКОЛОГИЯ ЖНЕ ОНЫ ЫСАШЫ ДАМУ ТАРИХЫ Есл ауданы 3 аза орта мектебн биология жне география пн малм Дайындаан:Зияшов Мирас.

Экология грекше oicos-мекен,й жне ылым деген маынаны блдред. 6.ылыма алаш рет «экология» терминн енгзген алым. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. Экология ылымыны даму кезедерн нешеге блед, атап крсет -. Экология дегенмз-тр азаларды бр-брмен жне оршаан ортамен арым атынастарын зерттейтн ылым.Экология ылымыны даму кезедер Экология дегенмз тр организмдерд бр-брмен арым-атынасын оларды оршаан ортасымен байланыстырып зерттейтн ылым.Экологияны азрг даму концепциясыны негз кезедерн сипаттамасы Абиоткалы жне биотикалы факторлар Абиотикалы факторлар дегенмз. Экологиялы фактор дегенмз- аза беймдеушлк реакциялар, не адаптациялар арылы жауап беретн оршаан ортаны кез-келген элемент Та-ырыбы «Т-ра-ты даму концепциясы. Адам мен табиатты брге, йлесмд даму принципн аталуы Экология жеке ылым ретнде XIX асырды екнш жартысынан бастап алыптаса бастаанмен, оршаан ортаны танып-блуге деген штарлы сонау адамзат дамуы кезнен басталды деуге болады.. 1. Новосбр Мемлекеттк Техникалы Университет. Экология ылым ретнде, оны мазмны мен мселелер. Одум зн «Экология» деген ргел ктабында(1986) мынандай анытама беред Оны ек тр бар 1 атал тршлк гомосстазконнибализм 2 Жайлы трдег тшлк гомосстаздетте особьтарды лсрету арылы крнс беред. зерттеулер баытын жне экологияны даму кезедер туралы.1.Продуцент, консумент, редуцент дегенмз не? Экология тр организмдерд бр-брмен жне оларды оршаан ортамен байланысын зерттейтн ылым.Бгнг кн адам мен табиат арасындаы арым атынас жне экологиялы дадарысты болуын еуропалы ркениетт даму ерекшелктернен здеу керек деген пкрмен Траты даму концепциясы азаша реферат, Траты даму концепциясы казакша реферат тегинБилет 1 | 2.Демэкология деген не?StudFiles.net/preview/53106951.Экология туралы ым, экологияны негзг блмдер.Коэволюция дегенмз не.1.Экологиялы зиян деген не? Экологиялы зиянны трлер. а.) Абиотикалы факторлар- л табиатты сер (климат, t0-ра , ылалдылы , жары жне т.б.2. Экология ылымыны негзг блмдерн ата .5. Суды сапасы дегенмз . Экология жне траты даму. учебный материал. Бл Маалада экология жне траты даму сабаында модульд технологияны олдануды дс-тслдер, оны тимдлктер баяндалады. Экология. Демэкология2 сра- популяциялы экология. Крспе. «Экожйе» терминн синонимн крсетнз:Биогеоценоз.Аылды адам тршлг бзд планетамызда дамуды анытаушы факторы боланда, биосфераны даму сатысы дегенмзНоосфера. Экология андай жйелерд оытадыТранспирация дегенмз. Экология дегенмз не -. Экология Экология ылымыны даму тарихы. Траты даму жобаны ске асыру аясында Р кметне Р траты даму масатында не рылды?«Экология» пнн негзг масаты не?Экология пнн негзг масаты аламды проблемаларды баылай отырып ондаы тршлкт Кафедра: Жалпы гигиена ж не экология П н: Экология ж не т ра ты даму Та Курс бадарламасы Р-ны жоары оу орныны студенттерне арналан « Экология» пнн «Экология» терминн ылыма енгзген алымЭ.Геккель. «Экология» деген терминд алаш рет белгл немс зоолог Э.Геккель (1866 жылы) енгзд.Ке клемде алатын болса, тр аза- дегенмз,бр-брмен байланыста болатын жне бр-брнеОсындай жадайлара ожа азасы да,паразитер де эволюциялы даму жадайында ркмн «Экология жне траты даму» пнн емтихан сратары. Нса. Тменде аталан мысалдарды айсысы антропогенд фактора жатады? А) популяциялардаы зара байланыстар. Пн бойынша тестк тапсырма. 20 ЕМТИХАН БИЛЕТ Тршлкт рылымы.1 Емтихан билет экология траты даму пн нен зерттейд. Геккель. Емтихан тесттер. Экология терминн км, ай жылы ашты -. Жоспар: 1. Экология жне траты даму : Оулы / Р Блм жне ылым мин-г бекткен Р Жоары оу орындарыны ауымдастыы. Экология ке ауымды, зне кптеген шешлмеген мселелерд амтитын маыналы тснк.Баылау сратар мен тапсырмалар Экология дегенмз не? Экологияны даму баыттары. Популяциялы экология?Демэкология.Траты даму дегенмз-бл:Келешек рпаты ажеттлктерн шектеместен, бгнг рпаты ажеттлктерн анааттандыру. Популяция дегенмз белгл бр аумата тршлк ететн жне зара шаылысып рпа беретн бр тр дараларды жиынтыы.Биоценоздар динамикалы жйелер, олар траты даму жолында жне олара сукцессия тн [12,16-18б]. Экология дегенмз не?(-)Барлы тр организмдерд бр-брне зара арым-атынасы жне оларды тршлк ету ортасына серн зерттейтн ылым.Экологияны жеке ылым ретнде алыптасу жне даму кезе ?(-)3-кезе Дрст масаты: Экология туралы тснк бере отырып, экологияны блмдерн,оны. Термосферада температура анша градуса дейн жетед? А)1500-20000C. -азрг кездег экологиялы- .doc.Пн: «Экология жне траты даму».Траты даму дегенмз азрг уаытта мтаждыын анааттандыратын, бра келешек рпаты мтаждыын анааттандыруда аупке оймайтын даму тр. Экология жне трааты даму пн. Баылау жмысы таырыбы бойынша: Траты даму тжырымдамасы. Табиатты орау дегенмз не? шара. 2.«Траты даму» ымыны пайда болу тарихы.

Популяция дегенмз белгл ареалАгроэкожйелерд даму кезедер биомассаны жинаталу кезенде агроэкожйелерге Аутэкология-трлерд оршаан ортадаы тршлк ету шектер мен алыпты жадайларын жне ортаны ластануыны азаа серн зерттейд. Даму дегейне арай желн омырта баанасына згеру, бас сйек пен жа сйек аппаратыны алыптасуы, аада еркн Экологияны даму кезен ш этапа блуге болады.Экология грек тлнен аударанда ол й туралы ылым деген маынаны блдред (ойкос й, тратын жер логос лм, блм). оkos й, баспана logos лм) жеке организмн оршаан ортамен арым-атынасын, ортаа беймделу задылытарын, сондай-а организм дегейнен жоарыра тран биологиялы жйелерд популяцияларды, организмдер ауымдастытарыны Экология ылымы - Экология, география, жаратылыстану - реферат на казахском языке Экология жне оны ысаша даму тарихы - Экология - азаша рефераттар - азаша тесттер мен шпорлар 1. Экология - организмдерд оршаан ортамен арым-атынастарын, йымдасу дегейлер р трл экожйелерд алыптасуы жне даму задылытарын зерттейтн ылым. Орындаан: Петров Тексерд Экология ылымыны даму тарихы. ЖоспарАмериканды эколог Ю. «Экология» терминн брнш болып енгзген алым: Э.Геккель.Ноосфера дегенмз- адамны саналы рол барлы суш геологиялы кштерд зор болатын даму кезе. Подробнее ISBN ШМУ, 2006 1 АДАМ ЭКОЛОГИЯСЫ ЭКОЛОГИЯ ЫЛЫМЫНЫ БР ТАРМАЫ Экология грект «ойкос» - й, «логос» - ылым деген сзнен шыан.2. Е) Урбандалан территориялар экологиясы. 1 экология пн, ала ойан масаты.Сонымен брге гректер «Экология» деген сзд блмеген. 3. Экология ылымы жне оныТраты даму дегенмз не?Азаларды мр сру ортасы дегенмз не? Экологиялы факторлар жннде тснк? Экология-шпаргалка. 10. 2 курс. 1.Синэкология дегенмз не? Читайте такжеD) Жалпы экология. Экологияны ылым ретнде даму тарихы 2. Таырып: Адам жне экологияДрст жоспары:1) адам экологиясыны ылым ретнде пайда болуы2) траты даму концепциясыазрг кездег экология ылымы аламды барлык ылымдарды салаларына араласа отырып экономикалы, леуметтк, рухани мсе-лелерд На Студопедии вы можете прочитать про: БЕКТЕМН. « Экология жне траты даму ». Экология ( лат. Акклиматизация дегенмз не? Акклиматизация ауа райыны згерулерне азаны белгл бр уаыт аралыында беймделу. Экология дегенмз не?4. 9.

Новое на сайте:


 

Copyright 2018 ©